HYBRID

CHOC HEVEN

600.00฿3,600.00฿

CHOC HEVEN ( G13 Lap ) Hybrid sativa Sativa 70% Indica

HYBRID

MIMOZZ

800.00฿4,800.00฿

MIMOZZ ( perfect tree ) Hybrid Sativa Sativa 70% Indica

HYBRID

TROPIC OZZ

800.00฿4,800.00฿

TROPIC OZZ (perfect tree) Hybrid Sativa Sativa 70% Indi

800.00฿4,800.00฿

TROPICANA GLUE ( blackfarm ) Hybrid Sativa Sativa 65% I